Verklaring gegevensbescherming

Basis

De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens in de zin van Art. 4 Nr. 7 DSGVO is

Airwatec n.v.

Hochstrasse 104d
B-4700 Eupen

Telefoon: +32(0)87 59 83 30
Fax: +32(0)87 59 84 40
E-Mail: info@cintropur.com

Indien u bezwaar wenst te maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons overeenkomstig deze bepalingen inzake gegevensbescherming, hetzij in hun geheel, hetzij voor afzonderlijke maatregelen, kunt u uw bezwaar richten tot de verantwoordelijke persoon.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is bedoeld om de gebruikers van deze website te informeren over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de websitebeheerder.

De websitebeheerder neemt uw gegevensbescherming zeer serieus en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Aangezien nieuwe technologieën en de voortdurende verdere ontwikkeling van deze website tot wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring kunnen leiden, raden wij u aan de gegevensbeschermingsverklaring regelmatig opnieuw door te lezen.

Definities van de gebruikte termen (bv. “persoonsgegevens” of “verwerking”) zijn te vinden in artikel 4 GDPR.

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst noodzakelijk is de gegevens te blijven bewaren.

Toegangsgegevens

Wij, de website-exploitant of pagina-aanbieder, verzamelen gegevens over bezoeken aan de website op basis van ons legitiem belang (zie Art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO) en slaan deze op als “server log files” op de website server. De volgende gegevens worden op deze manier geregistreerd:

 • Bezochte website
 • Tijd op het tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres

De serverlogbestanden worden maximaal 180 dagen bewaard en daarna gewist. De gegevens worden opgeslagen om veiligheidsredenen, bv. om gevallen van misbruik te kunnen ophelderen. Indien gegevens om bewijstechnische redenen moeten worden bewaard, mogen zij niet worden gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg is er geen bezwaar mogelijk van de kant van de gebruiker.

Bereikmeting & cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en geeft uw persoonsgegevens alleen door als dit wettelijk is toegestaan of als u toestemming geeft voor het verzamelen van dergelijke gegevens.

Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren en die naar u kan worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Om ons online-aanbod te verbeteren, slaan wij echter (zonder persoonlijke referentie) uw toegangsgegevens tot deze website op. Deze toegangsgegevens omvatten bijvoorbeeld het bestand dat u hebt opgevraagd of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens anoniem te maken, is het niet mogelijk conclusies te trekken over uw persoon.

 1. Welke? – Wij verwerken persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, woonplaats, postcode en inhoudelijke gegevens uit het contactformulier.
 2. Hoe? – Wij verwerken persoonsgegevens alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken gebruikers en met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.
 3. Waarom – De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze contractueel overeengekomen diensten te vervullen en ons online aanbod te optimaliseren.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzende URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (DSGVO), dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Deze gegevens worden gedurende 24 maanden opgeslagen en grafisch verwerkt op een gegevensbeschermingsconforme en anonieme manier via het statistisch hulpmiddel “PIWIK/MATOBO”. Er worden echter geen extra gegevens verzameld, afgezien van de logbestanden die hoe dan ook worden verzameld.

Google Analytics

Deze website gebruikt vanwege onze legitieme belangen voor de optimalisatie en analyse van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO de dienst “Google Analytics”, die wordt aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De dienst (Google Analytics) maakt gebruik van “cookies” – tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. De door de cookies verzamelde informatie wordt gewoonlijk naar een server van Google in de VS gestuurd en daar 14 maanden bewaard.

Google LLC houdt zich aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Op deze website wordt gebruik gemaakt van IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte en in de andere verdragsluitende staten van de overeenkomst. Alleen in individuele gevallen wordt het IP-adres eerst onverkort aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Deze verkorting elimineert de persoonlijke referentie van uw IP-adres. Het door de browser doorgegeven IP-adres van de gebruiker wordt niet samengevoegd met andere door Google opgeslagen gegevens.

In het kader van de overeenkomst over de opdracht tot gegevensverstrekking, die wij als website-exploitant met Google Inc. hebben gesloten, gebruikt laatstgenoemde de verzamelde informatie om een evaluatie van het gebruik van de website en van de website-activiteit op te stellen en om diensten in verband met het internetgebruik te leveren.

De gegevens die Google namens ons verzamelt, worden gebruikt om het gebruik van ons online-aanbod door individuele gebruikers te evalueren, bijv. om rapporten over de website-activiteit op te stellen en zo ons online-aanbod te verbeteren.

U hebt de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Het is niet gegarandeerd dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken indien uw browser geen cookies toestaat.

Bovendien kunt u een browser plug-in gebruiken om te voorkomen dat de door cookies verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar en gebruikt door Google Inc. De volgende link brengt u naar de corresponderende plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Hier vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google Inc:

Vimeo

Voor de integratie van video’s maken wij onder meer gebruik van de provider Vimeo. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC met hoofdkantoor op 555 West 18th Street, New York, New York 10011.
Op sommige van onze webpagina’s gebruiken we plugins van de provider Vimeo. Als u de internetpagina’s van onze internetaanwezigheid oproept die van een dergelijke plugin zijn voorzien, wordt een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht en wordt de plugin weergegeven. Hiermee wordt aan de Vimeo-server doorgegeven welke van onze internetpagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van Vimeo, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Bij het gebruik van de plugin, zoals het klikken op de startknop van een video, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo gebruikersaccount voordat u onze website gebruikt en door de betreffende cookies van Vimeo te verwijderen.

Voor meer informatie over gegevensverwerking en privacyverklaringen door Vimeo, zie https://vimeo.com/privacy.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens, verwijzen we naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google web lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Aangezien de weblettertypes lokaal zijn geïntegreerd, is geen oproep aan Google nodig – dienovereenkomstig worden geen gegevens uitgevoerd om het lokaal geïnstalleerde Google-lettertype weer te geven. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Ga voor meer informatie over Google Web Fonts naar https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Online formulieren

Als u ons via het onlineformulier vragen stelt, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
De verwerking van de in het onlineformulier ingevoerde gegevens berust derhalve uitsluitend op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.
De gegevens die u in het onlineformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming om deze gegevens op te slaan intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken wij ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie wordt in de eerste plaats gebruikt om te onderscheiden of een invoer afkomstig is van een natuurlijke persoon of wordt misbruikt door een machine en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) lit. f DSGVO op basis van ons legitiem belang bij het bepalen van de individuele verantwoordelijkheid op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS met zich meebrengen.
Meer informatie over Google reCAPTCHA en over het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de best mogelijke functionaliteit te bieden. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons privacybeleid.